bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy !

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego!

W dniu 5 marca 2013 została uruchomiona strona Biuletynu Informacji Publicznej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Informacje zawarte na stronie publikowane są na podstawie:

  1. Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. 2007 Nr 112 poz. 1198 z p?źn. zm.)
  2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 Nr 10 poz. 68 z p?źn. zm.)
  3. Rozporządzenia Rady Ministr?w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestr?w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla system?w teleinformatycznych (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 526)

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( tj. Dz.U. z 2017 r., poz.1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w sekcji „Bilans” pod adresem http://www.bip.kzgrl.pl/index.php?id=300&id2=202.

AktualnościOpublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 04.12.2019
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 05.03.2013
Dokument oglądany razy: 252 852